Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
10.10.2022

T.C
DÜZCE
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                                
İ   L   A   N

    
     “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”   hükümleri gereğince; 
    Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca Düzce Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde bilirkişilik yapmak amacıyla   2023  yılı Tercüman  Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. 

     LİSTEYE KABUL BAŞVURU ŞARTLARI: 
     Listeye kabul olabilmek için tercümanın;
     a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
     b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, 
     c) En az ilkokul mezunu olması, 
     ç) Başvuru tarihinde  onsekiz yaşını tamamlamış olması,
     d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli  iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının  geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
     e) Disiplin yönünden meslekten ya da  memuriyetten  çıkarılmamış  veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, 
     f) Komisyonun  bağlı bulunduğu il  çevresinde  oturması  veya mesleki faaliyetini icra etmesi, 
     g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, 


     BAŞVURU USULÜ:
   Başvuru Yeri: www.düzce.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Düzce Adli Yargı İlk Derece  Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine şahsen yapılabileceği gibi başvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunun oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilir. 

     BAŞVURU TARİHİ:
     14 Ekim 2022  Cuma  günü başlayıp 31 Ekim 2022 Pazartesi  günü sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. 
Başvuru dilekçesine ayrıca Türkiye Cumhuriyeti  kimlik numarası ile  Banka Hesap Bilgilerinin (İBAN NO)   belirtilmesi gerekir.  

     BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
     a) Başvuru dilekçesi (EK-1) (Resim yapıştırılmış ve iban numarası yazılmış olarak)
     b) T.C kimlik numarası beyanı,
     c) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
     ç) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatnamesi, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı (EK-2)
     d) İki adet vesikalık  fotoğraf,
     e) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya Komisyonca onaylı örneği,
     f) Adli sicil kaydı,                                                   

     BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
    Komisyonumuzca başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin Ceza Muhakemesini Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesindeki şartlara haiz olmaması halinde, talebinin reddine karar verilerek redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

     YEMİN:
     Listeye kabul edilenlere 05/12/2022 tarihinde saat 09:30’da, Düzce Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir.

     LİSTELERİN İLANI:
     Yemin edilen bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği 31 Aralık 2022 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek, bir örneği Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere, merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

     Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından DUYRULUR. 10/10/2022

                                                     

EKLERİ: 
EK-1: Başvuru Formu
EK-2: Beyan dilekçesi 
 

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Adalet Sarayı Merkez/DÜZCE

Telefon

Santral :0 (380) 524 35 35

C.Başsavcılığı (Fax) : 0 (380) 524 34 34 İlamat ve İnfaz (Fax) :0 (380) 523 84 91

E-Posta

duzcecbs.dilekceisaretadalet.gov.tr